HAF Stacker Stand-Alone-Kit

Stand-Alone-Kit เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เคสฯ 915R ของ HAF Stacker 935 สามารถใช้งานแยกออกมาเป็นเคสเล็กอีกรุ่นคือ HAF Stacker 915F.